Tour KVD’s new Nitro Z21!

Take a walk with KVD around his Nitro Z21 tournament [...]